Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Protocol ongewenst gedrag

Vanaf het seizoen 2023-2024 beschikt onze Heemkundekring over een "protocol ongewenst gedrag".

Dagelijks kan men in de krant lezen dat er ergens sprake is van ongewenst gedrag, van grensoverschrijdend gedrag. Elke vereniging moet beschreven hebben hoe zij hiermee omgaat en welke maatregelen er, indien nodig, genomen kunnen worden. Ook onze vereniging heeft zo’n protocol opgesteld, waarvan hieronder heel kort de intentie van het geheel verwoord staat. Voor hen die het hele protocol willen lezen: het wordt ook op de website geplaatst.

Hiermee samenhangend heeft onze vereniging voortaan een externe vertrouwenspersoon, die via een link op onze website benaderd kan worden indien iemand gebruik wil maken van het doen van een melding over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon handelt zelfstandig en onpartijdig en kan u helpen met uw klacht. Het gaat hierbij om dhr. H. Roemeling, voormalig huisarts te Waspik. Zijn e mailadres en telefoonnummer worden hier uiteraard niet vermeld, maar u kun een evt. melding bij hem doen via het e mailadres . Mocht u echter de voorkeur geven aan een melding bij het bestuur van onze HKK dan kan dat ook, alleen zal het bestuur u dan doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

Intentie van het protocol:

Vereniging Heemkundekring Op ’t Goede Spoor is tijdens activiteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de activiteiten. Daartoe heeft het bestuur dit Protocol Ongewenst Gedrag opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Ieder lid, iedere medewerker, vrijwilliger of bezoeker dient zich dan ook van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden.

Er wordt gestreefd naar een klimaat waarin de leden, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers elkaar op een respectvolle en correcte wijze behandelen.